Onze identiteit

Onze visie

Visie op Leren:

Op basisschool ’t Valder wordt via het EDI (Expliciete Directe Instructie) model lesstof aangeboden middels goed voorbereide lessen. Voorkennis wordt geactiveerd, er wordt samengewerkt en de lessen worden geëvalueerd op proces & product. De leerkrachten hebben kennis van de ontwikkelingslijnen die de leerlingen doorlopen en de stip op de horizon is helder, namelijk: ‘goed onderwijs voor iedereen’. Wij werken doelgericht, betekenisvol en gebruiken digitale hulpmiddelen om de lessen te verwerken, monitoren en analyseren. Verlengde instructie wordt gericht gegeven, wij beperken & verrijken wanneer nodig en wij zorgen voor genoeg en effectieve leertijd. Wij voelen ons verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces en er wordt gewerkt volgens zorgvuldig uitgezochte methodes die aansluiten bij onze leerlingen. Kwaliteitsgroepen stimuleren leerkrachten steeds weer de juiste keuzes te maken en goed onderwijs te verzorgen. Spelend & bewegend leren, het gebruik van zinvol concreet materiaal & hulpmiddelen en de onderwijsbehoeften centraal stellen is vanzelfsprekend voor ons.

Visie op Organiseren:

Om tot een goed werkgeheugen te komen worden regels & routines gedurende de dag regelmatig herhaald. De leerkrachten zorgen voor structuur. Leerlingen komen rustig de school binnen, hangen hun jas en tas op en gaan aan de slag. We werken met een dag- en weekplanning zodat leerlingen weten wat er verwacht wordt en om de leerlingen verantwoordelijk te stellen voor hun eigen organisatie. Om ons klassenmanagement zo optimaal mogelijk te maken gebruiken we de blokjes van zelfstandig werken. We streven naar 1 of 2 leerkrachten per klas om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen. We maken gebruik van vaste formats en kwaliteitskaarten die onze organisatie structuur bieden. De briefing met het team die wekelijks plaatsvindt zorgt voor heldere instructies en open communicatie in onze organisatie. We zorgen voor transparantie met een gezonde aanspreekcultuur. We zijn een opleidingsschool die stagiaires als ‘de collega van morgen’ zien. Stagiaires worden zo effectief mogelijk ingezet ten behoeve van de organisatie. De taken worden opgenomen in een kwaliteitskaart.

Visie op Professionaliteit:

Leerkrachten zijn gewend aan klasbezoeken, met als doel de doorgaande lijn zo goed mogelijk te monitoren. We creëren een aanspreekcultuur waarin we goed voorbeeldgedrag met gerichte feedback als vanzelfsprekend zien. Dit doen we dusdanig dat iedereen zich veilig voelt en deel durft te nemen aan de dialoog die wordt gevoerd. De leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk om via vakbladen, E-Wise of andere scholingsmogelijkheden hun deskundigheid te bevorderen. Deze scholing ligt in lijn met onze schoolontwikkeling en de kwaliteitsgroep waar de leerkracht aan deelneemt, zodat niet iedereen expert hoeft te zijn op alle gebieden. De opgedane kennis wordt gedeeld in de kwaliteitsgroepen die ook als vraagbaak voor de organisatie fungeren. Het delen van kennis staat hier centraal. Naast individuele scholing wordt er ook teambreed geschoold. Dit wordt afgestemd op onze de visie op leren & visie op leren organiseren zodat er een doorgaande lijn in ons onderwijs ontstaat om zo tot hogere leeropbrengsten te komen.

Visie op Veranderen en Verankeren:

Met behulp van kwaliteitsgroepen en kwaliteitskaarten die zijn ontwikkeld maken we keuzes voor onze organisatie die teambreed gedragen worden. In de kwaliteitsgroepen zit de passie en competentie van de leerkrachten voor onze organisatiebehoeften. Doelen worden SMART geformuleerd en er worden korte en lange termijndoelen gesteld die volgens de PDCA-cyclus doorlopen worden om de ontwikkeling sturing te geven. We voeren een dialoog in plaats van een discussie. We creëren haalbare tussenstops en verliezen het einddoel niet uit het oog. De ontwikkelingen en expertises die worden opgedaan worden verwerkt in kwaliteitskaarten die constant in ontwikkeling zijn. Keuzes worden doordacht gemaakt en we vervallen niet meer in het snel remediëren van problematieken waardoor de kans bestaat dat we iets willen repareren wat niet nodig is. Om dit te waarborgen onderzoeken we aan de hand van gegevens en onderzoek wat onze aandacht behoeft. Zo zorgen we er voor dat we zo effectief mogelijk veranderingen verankeren in onze organisatie.

 

buiten spelende kinderen

Onze Missie

Waar staan wij voor?  

’t Valder staat voor goed en gedegen onderwijs. We helpen leerlingen zich te ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid die met kennis, vaardigheden en een eigen mening een bijdrage kan leveren aan de huidige en toekomstige maatschappij. Wij ondersteunen leerlingen om alles uit hun mogelijkheden te halen. Dit doen we door een eigentijds aanbod te verzorgen en aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. We zien elke leerling als bijzonder in zijn of haar eigenheid, interesses en talenten. Leerlingen mogen zichzelf zijn. We bieden een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen en die hen uitdaagt om te laten zien wat ze kunnen en wie ze willen zijn. Een kind komt tot leren vanuit welbevinden en betrokkenheid. We kijken niet alleen naar de cognitieve kant van kinderen. Ook samenwerken, zelfstandigheid, ondernemen, presenteren, communiceren, plannen, zorgen, respecteren, creëren en respecteren vinden wij belangrijk. Leerlingen leren en leven binnen gestelde schoolnormen en waarden. Door deze elementen met elkaar te verbinden bereiden wij leerlingen voor op een leven in de maatschappij van morgen.

Onze kernwaarden

Respect

Voor jezelf, elkaar en de omgeving

Veiligheid

Een warm pedagogisch klimaat

Openheid

Transparant en duidelijk

(zelf)Vertrouwen

Relatie, competentie & autonomie

Verantwoordelijkheid

Eigenaarschap

Onze Ideologie

Wij geloven dat onderwijs nooit af is en net zoals de ontwikkeling van een leerling, nooit zal stoppen. Iedere leerling ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, niveau en op zijn eigen manier. Wij vinden dat wij moeten werken aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. Elke leerling heeft een natuurlijke behoefte aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan), autonomie (ik kan het zelf, samen met anderen) en competentie (ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen). Als in voldoende mate is voldaan aan deze behoeftes, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. De leerlingen leren dat ze betekenis hebben voor een ander, het verschil kunnen maken, goed kunnen doen, samen met anderen. We geloven in talenten en in het feit dat iedere leerling uniek is. Een leerling komt alleen tot zijn recht in interactie met de juiste omgeving en met de ander. Wij hebben vertrouwen in de eigen ontwikkelkracht van leerlingen. Dit in samenwerking en met ondersteuning en sturing van school en ouders. We streven ernaar dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, actieve, creatieve en verantwoordelijke burgers. Dit om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol in onze maatschappij. ’t Valder is de brug voor nu en voor naar de toekomst.


Hoe ziet u dit terug op onze school
Passend en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Leerkrachten geven lessen aan de hand van het EDI (Expliciete Directe Instructie) model. Heterogene groepen in de onderbouw. Werken met Chromebooks in alle groepen. Gebruik van moderne, aantrekkelijke onderwijsmethodes, ondersteund met digitale schoolborden en software voor de computer. Een opgeruimde school die rust uitstraalt

Mijn kind aanmelden voor
Basisschool ’t Valder

Heb je besloten je kind aan te melden? Vul dan het inschrijfformulier in

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details